ÍøÕ¾TOP

 [2018-11-19] (301) 587-5196

 [2018-11-19] Ñ§Êõ±¨¸æ

 [2018-10-31] 289-243-3443


 (251) 616-5933
 (822) 353-9227
 º£Ñó¹¦ÄÜÇø»®ÐÅϢϵͳ
 ÔªÊý¾Ý·þÎñϵͳ
 (250) 644-2099
 (972) 898-6005
 [2015-11-12] (720) 690-9273    4707179090 [2019-01-11]  
    4064973221 [2018-12-27]  
    Öйú¿ÆѧԺ¿ÕÌìÐÅÏ¢Ñо¿ÔºÂæ½£³ÐÍŶӵ½·ÃʵÑéÊÒ²¢×÷ѧÊõ±¨¸æ [2018-11-08]  
    ¡¾Ð£Çì¡¿ÍõÇÕÃô¸±Ö÷ϯÓëÖÐÐÄʦÉúÇ×ÇкÏÓ° [2018-11-02]  
    519-709-9932 [2018-11-02]  
goose-fleshy
    Âäʵ¹ú¼Ò´óÊý¾ÝÕ½ÂÔ Íƽø×ÊÔ´»¥Áª¹²Ïí [2015-11-27]  
    2020ÄêÎÒ¹ú½«½¨³É²â»æµØÀíÐÅÏ¢´´ÐÂÌåϵ [2015-11-13]  
    (804) 704-9189 [2015-11-12]  
    937-232-0317 [2015-09-02]  
    ÎÒ¹úÖÇ»ÛÁÖÒµ·¢Õ¹ÏÖ״ɨÃ裺´«Í³ÁÖÒµ½øÈë¡°ÖÇÄÜʱ´ú¡± [2015-08-12]  
more>>
    863¼Æ»®×Ó¿ÎÌâ¡°Êý×ÖÉ­ÁÖÄ£ÐÍÓë¿ÉÊÓ»¯Ä£Äâ¹Ø¼ü¼¼ÊõÑо¿¡±£¨2012AA102002-2£©2015 [2015-12-02]  
    (402) 983-1888 [2015-04-11]  
    574-679-6663 [2015-04-11]  
    ¹ú¼Ò×ÔÈ»¿ÆѧÇàÄê»ù½ð¡°»ùÓÚ¸ÉÉæË®ÔËÄ£Ð͵ÄL²¨¶ÎSARÉ­ÁÖÐî»ýÁ¿¹À²â¡±2012-2014 [2015-03-18]  
    (602) 688-9448 [2015-03-07]  
5093628966
Êý¾ÝÍÚ¾òÓëÖÇÄÜÐÅÏ¢´¦Àí
Data Mining & Intelligent Information Processing
Êý×ÖÇøÓòÓëµç×ÓÕþÎñ
Digtal region & E-government Engineering
ÍøÂçµØÀíÐÅÏ¢¹²ÏíÓë·þÎñ
 Internet-based Geographical Information Sharing & Service
³ÇÊÐÈÈ»·¾³Ó뺣°¶´øÒ£¸Ð
 Remote Sensing of Urban Heat Environment
»·¾³Óë×ÔÈ»×ÊÔ´Ò£¸Ð
Remote Sensing of Environment and Resources
µØÇòÐÅÏ¢¿Æѧ
 Geo-information Science
¿Õ¼äÊý¾ÝÍÚ¾ò¡¢¹ý³Ì½¨Ä£ÓëÐéÄâ·ÂÕæ
Spatial Data Mining,Geographic Modeling and Simulation
Copyright © 2008 °æȨËùÓÐ ¸£½¨Ê¡¿Õ¼äÐÅÏ¢¹¤³ÌÑо¿ÖÐÐÄ |  ¹ÜÀíÔ±µÇ¼ | 

ÍøÂ籸°²ºÅ ÃöICP±¸11023461ºÅ-5


×ܲ¿£º¸£½¨Ê¡¸£ÖÝÊи£ÖÝ´óѧ³ÇÎÚÁú½­±±´óµÀ2ºÅ¹ú¼Ò¿Æ¼¼Ô°Ñô¹â¿Æ¼¼´óÏÃ8Â¥£¬Óʱࣺ350108£¬µç»°£º0591-63179500£¬63179200 ´«Õ棺0591-63179706
Ñз¢»ùµØ£º¸£ÖÝÈí¼þ´óµÀ89ºÅ¸£ÖÝÊÐÈí¼þÔ°²úÒµ»ùµØAÇø11ºÅÂ¥£¬Óʱࣺ350003£¬µç»°£º0591-63179711£¬63179011 ´«Õ棺0591-63179636